Asset 1

Medezeggenschap

Lees voor Stoppen

Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Een cliëntenraad adviseert gevraagd, maar ook ongevraagd, de directie van een zorgaanbieder over onderwerpen die van direct belang zijn voor cliënten. TWB hecht veel belang aan betrokken personen die zich inzetten voor de belangen van de TWB-cliënten én die vindt u in onze cliëntenraad. De leden hebben ervaring als cliënt, mantelzorger en/of voelen zich sterk verbonden met de zorg in West-Brabant. In samenspraak met de cliëntenraad streeft TWB naar een zo optimaal mogelijk zorgaanbod voor en zorgbeleving van de cliënten.

Voor de samenstelling van de Cliëntenraad, klik hier

Inzet van de cliëntenraad
De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Dat advies gaat over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor cliënten, bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, dagbegeleiding en particuliere producten. De Cliëntenraad overlegt tenminste vier keer per jaar met de Raad van Bestuur en tenminste twee keer per jaar met (een delegatie namens) de Raad van Toezicht.

In het reglement en het convenant met de Raad van Bestuur zijn spelregels vastgesteld die voortborduren op de wettelijke kaders en de manier waarop er wordt samengewerkt. Zo heeft de Cliëntenraad het recht om bijvoorbeeld (verzwaard) advies uit te brengen over de jaarlijkse begroting, een kandidaat voor de klachtencommissie en de Raad van Toezicht voor te dragen en wordt informatie tijdig met elkaar gedeeld.

De leden van de Cliëntenraad wisselen regelmatig kennis en informatie uit met anderen die met gezondheidszorg te maken hebben. Bijvoorbeeld met patiëntenverenigingen, verzekeraars en cliëntenraden van andere zorgaanbieders.

Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@twb.nl graag met motivatie en uw Curriculum Vitae of bel naar 088 560 2000.

Lees voor Stoppen

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft als doel om op een participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang. De Ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen TWB. De Ondernemingsraad heeft de taak het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen door het plegen van overleg met de Raad van Bestuur en het vertegenwoordigen van de medewerkers. Hierbij laat de Ondernemingsraad zich in sterke mate leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers.

Voor de samenstelling van de Ondernemingsraad, klik hier

De Ondernemingsraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris op het mailadres ondernemingsraad@twb.nl

Tekstgrootte aanpassen