Asset 1
TWB vertelt

Alliantie ondertekent ambities Nationaal Programma Roosendaal

Thuiszorg West-Brabant
Lees voor Stoppen

Onlangs ondertekende het alliantiebestuur de ambities van het Nationaal Programma Roosendaal (NPR).  Het alliantiebestuur vertegenwoordig 17 alliantiepartijen. Hiermee beloven alle partijen zich de komende twintig jaar in te zetten om de leefbaarheid en veiligheid in de Westrand, Kalsdonk, Langdonk, ’t Oude Centrum en De Kroeven te verbeteren.

Nationaal Programma Roosendaal

In juli 2022 is Roosendaal toegevoegd aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Roosendaal is daarmee één van de twintig stedelijke focusgebieden in Nederland waar de veiligheid en leefbaarheid onder druk staan en om die reden extra aandacht vragen. Het programma wat hieruit is ontstaan heeft de titel ‘Nationaal Programma Roosendaal’ gekregen en de missie luidt: ‘Leven en wonen in een mooie en veilige stad waar iedereen zich thuis voelt: met een zeker bestaan, in veilige buurten en met vertrouwen in de toekomst.’

In dit programma werkt de alliantie de komende twintig jaar met landelijke overheid, gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners samen om taaie problemen in de wijken aan te pakken. “En dat gaan we mét elkaar doen”, zegt wethouder Van der Star. “Het gevoel van de inwoners is daarbij een belangrijke graadmeter. De komende maanden zal het Nationaal Programma Roosendaal steeds meer zichtbaar zijn in de wijken en buurten.”

De alliantie ziet dit moment als een mijlpaal dat gevierd mag worden, maar tegelijkertijd is de noodzaak van het NPR minder feestelijk. Roosendaal kampt met grootstedelijke problemen. Bewoners voelen zich niet altijd veilig, ervaren kansenongelijkheid of missen de saamhorigheid in de wijk of buurt. Wie nu opgroeit in de Westrand, Kalsdonk, Langdonk, ’t Oude Centrum en De Kroeven heeft gemiddeld een lager inkomen, woont in een slecht onderhouden woning, krijgt lagere schooladviezen en heeft met hogere zorgkosten te maken. Beschikbare hulp komt niet altijd bij de mensen terecht die dat het hardst nodig hebben. Dit alles vergroot de verleiding tot crimineel gedrag.

Burgemeester Van Midden en tevens voorzitter van de alliantie, deelt: “Roosendaal is een prachtige, warme, Brabantse stad van doeners. Het barst hier van inwoners die iets goeds willen doen voor hun buren, buurt, straat, plein of stad. Alles om van het leven te kunnen genieten is binnen bereik. Dat zou voor iedereen in Roosendaal zo moeten zijn, maar dat is nu nog niet zo. We investeren met dit Nationaal Programma extra in wijken die dit het hardst nodig hebben. De alliantie legt de lat hoog. Als ik zie met hoeveel passie inwoners, professionals en sleutelfiguren aan dit document hebben gewerkt en hoeveel energie dit nu al oplevert, ben ik ervan overtuigd dat we een geweldig programma gaan maken, samen met onze inwoners. Deze ambitie zal zichtbaar worden in resultaten: een veilig, leefbaar en bruisend Roosendaal waar iedereen zich thuis voelt.”


Doorpakken, ontwikkelen en verbeteren
In Roosendaal zijn er al veel buurtinitiatieven en activiteiten, van inwoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties. Het Nationaal Programma biedt kansen om het aanbod te versterken en uit te breiden.

“Met de komst van het Nationaal Programma hebben we de kans iets extra’s te doen en is een plus op de bestaande ambities. Ik vind het mooi dat we in deze aanpak uitgaan van de kracht die er in de wijken en buurten al is en dat we zij aan zij met bewoners werken aan het verbeteren van hun gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Alleen op die manier kunnen we werken aan het herstellen van vertrouwen in de gemeente en andere instanties”, zegt Van der Star (Coördinerend wethouder NPR).

 

Alliantie en ambitiedocument
Bas van ’t Wout is in januari van dit jaar aangesteld als kwartiermaker voor het NPR. Zijn rol was het samenbrengen van verschillende partijen en het oprichten van een alliantiebestuur. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het opstellen van een ambitiedocument in samenwerking met alle betrokken partijen.

Het ambitiedocument wordt de komende maanden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en de alliantie is op zoek naar een programmadirecteur. De programmadirecteur neemt zo spoedig mogelijk het stokje van de kwartiermaker over om een vervolg te geven aan de uitvoering van het NPR.

De alliantie bestaat uit: Alwel, Politie, WijZijn Traverse groep, MEE West-Brabant, KPO Roosendaal, Stichting OBO, Curio, Kober Kinderopvang, SDW, OMO Scholengroep Tongerlo, JTC Roosendaal, Werkplein Hart van West-Brabant, TWB Roosendaal, GGZ Westelijk Noord-Brabant, VNO NCW Zeeland Brabant, Rijksoverheid en Gemeente Roosendaal.

Samenwerking tussen de alliantiepartijen is doorslaggevend om de ambities te kunnen realiseren. Van de Ven, voorzitter van woningcorporatie Alwel beaamt dit: “Als buurtcorporatie zetten we ons niet alleen in voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame huizen. We hebben juist ook een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Onze mensen zijn vaak in de wijk te vinden en hebben veel contact met bewoners. We weten wat er in de wijken speelt op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, participatie en fijn samenleven. Dat bezorgt ons buikpijn. Om het tij te keren en wijken écht vooruit te helpen is een goede samenwerking tussen partners nodig. Als alliantiepartners werken we samen toe naar gedifferentieerde wijken, wijken met veerkracht waar bewoners perspectief en gelijke kansen hebben. Want dat is wat we alle inwoners van Roosendaal gunnen.”

Iedereen die de missie van het NPR steunt en een bijdrage kan en wil leveren kan aansluiten bij de alliantie. Bewoners met goede ideeën kunnen zich melden bij hun huidige contacten in de wijk (van de alliantiepartners) en later bij het programmabureau.

Tekstgrootte aanpassen