Asset 1
vacatures Vacature open

Lid Raad van Commissarissen bij TWB, op voordracht van de Ondernemingsraad

Nog vragen?
 • Locatie ROOSENDAAL
 • Vakgebied binnen TWB Kantoorfuncties
 • Dienstverband

TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB) is een ambitieuze en ondernemende thuiszorgorganisatie. Wat ons beweegt is voor iedereen de beste thuiszorg te verlenen in West-Brabant. Dit geldt voor onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en samenwerkingspartners. Dagelijks verlenen ruim 2.000 medewerkers zorg aan huis in de regio West-Brabant aan meer dan 5.000 cliënten. Al bijna 100 jaar zorgen we ervoor dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiermee hebben we de levenskwaliteit van duizenden mensen in West-Brabant verbeterd. Dit maakt TWB tot de thuiszorgspecialist in West-Brabant.

Onze opdracht “samen langer thuis” vertaalt zich naar het in balans houden van drie elementen:

 • de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft
 • de kwaliteit van ondersteuning en zorg waarborgen
 • tegen zo laag mogelijke kosten voor de maatschappij

TWB biedt zorg en ondersteuning binnen de disciplines hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, medisch-specialistische zorg thuis, advies en begeleiding voor chronisch zieken en dieetadvies. Daarnaast zijn er in zes gemeenten in West-Brabant consultatiebureaus voor kinderen van 0 tot 4 jaar (Jeugdgezondheidszorg). 

Door het aftreden van een lid van de Raad van Commissarissen is de Raad op zoek naar een nieuw enthousiast en gemotiveerd lid, met als aandachtsgebied HRM, kwaliteit en veiligheid. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes personen, waarvan één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en één lid op voordracht van de Cliëntenraad. 

Functie en taken   

De Raad van Commissarissen werkt vanuit de principes van de “Zorgbrede Governancecode”. De Raad van Commissarissen houdt (1) toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie, (2) staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde (klankbord) en (3) treedt op als werkgever voor de bestuurders. De Raad van Commissarissen functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van de stichting worden behaald. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. De Raad van Commissarissen wil naast zijn toezichthoudende taak en zijn rol als werkgever en klankbord, ook waarde toevoegen aan het functioneren van TWB door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen.

Profiel lid Raad van Commissarissen

Het profiel voor leden van de Raad van Commissarissen is opgenomen in de Toezichtsvisie voor de Raad van Commissarissen en is opgebouwd uit vereiste vaardigheden, benodigde affiniteiten, vereiste ervaring, activiteiten en competenties.

Vaardigheden

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om voor de RvB als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen
 • het vermogen om de advies-, toezichthoudende- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als TWB stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden

Affiniteit

 • affiniteit met maatschappelijke ondernemingen
 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de organisatie
 • affiniteit met governance vraagstukken

Ervaring

 • heeft bij voorkeur concrete ervaring met het functioneren van en in een toezichthoudend orgaan
 • heeft bij voorkeur concrete ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor het bestuur 
  • van een organisatie, of met het management van een organisatieonderdeel, in het bedrijfsleven
  • bij een maatschappelijke instelling
  • bij een (semi)overheid

Activiteiten

 • maakt beroepsmatig en/of privé deel uit van voor de organisatie relevante netwerken of heeft toegang daartoe
 • heeft betrokkenheid met het werkgebied van de stichting
 • neemt deel aan het arbeidsproces of is actief in maatschappelijke functies
 • heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van de toezichthoudende functie
 • heeft de bereidheid om zich bij te scholen waar het gaat om relevante basiskennis en actuele thema’s
 • bekleedt (inclusief het commissariaat bij TWB) niet meer functies dan is toegestaan op grond van de wet Bestuur en Toezicht. Het aantal commissariaten elders mag het aantal van vier niet overschrijden, ondanks een eventueel hoger wettelijk maximum in de wet Bestuur en Toezicht

Competenties en persoonlijkheidskenmerken

 • niet competitiegericht, maar samenwerkingsgericht met behoud van eigen autonomie
 • constructieve grondhouding gericht op oplossingen
 • helicopterview
 • strategisch inzicht
 • kritisch analytisch oordeelsvermogen
 • inzicht in het krachtenveld van stakeholders

Specifieke expertise 

Binnen de Raad van Commissarissen zijn specifieke expertisevelden belegd. Vanwege de samenstelling van de Raad zoeken we voor deze vacature een kandidaat met:

 • brede ervaring in de (thuis)zorg. Weten wat er leeft onder zorgverleners binnen de thuiszorg en een vertaalslag kunnen maken van deze beleving in de interactie tussen uitvoerende en leidinggevende
 • kennis van en inzicht in strategie processen, besturing van (maatschappelijke) organisaties en van duurzame beleids- en organisatieontwikkeling
 • kennis van en inzicht in HRM-aspecten, kwaliteitsontwikkeling en de borging daarvan

Frequentie overleggen 

De Raad van Commissarissen vergadert circa zes keer per jaar regulier. Daarnaast vinden twee keer per jaar themabijeenkomsten plaats, vergadert de RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid drie tot vier keer per jaar en jaarlijks wordt eenmaal vergaderd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. 

Als lid van de Raad van Commissarissen ontvangt u een marktconforme bezoldiging. 

Uw reactie 

Heeft u interesse voor een functie bij de Raad van Commissarissen van TWB, Thuiszorg met Aandacht? Stuur dan uw reactie voorzien van uw CV aan TWB, ter attentie van het Bestuurssecretariaat, onder vermelding van “Vacature RvC”, Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal, of via de mail rvb@twb.nl (dus niet via onderstaande button). 

U kunt uw reactie insturen tot 1 september 2020. De gesprekken staan gepland voor half september. 

De selectiecommissie is samengesteld uit een delegatie namens de Ondernemingsraad. 

Meer informatie

 • Voor informatie over de Raad van Commissarissen neemt u contact op met voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Kees Jongmans, telefonisch bereikbaar op (06) 539 66 530 of per mail kejongmans@twb.nl
 • Voor informatie over de Ondernemingsraad neemt u contact op met de voorzitter van de Ondernemingsraad, mevrouw Karin Jongmans, telefonisch bereikbaar op (088) 560 2491 of per mail kjongmans@twb.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw sollicitatieprocedure
Nog vragen? Neem dan contact op met
Ilse Kalshoven
Direct solliciteren! Je wordt doorgestuurd naar het sollicitatieformulier.
Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen