Nieuws & activiteiten

Nieuws & activiteiten Cliëntenraad

Elk jaar stelt de cliëntenraad een jaarplan op. In dit jaarplan worden de voornaamste doelen en activiteiten voor het komende jaar beschreven. Vanzelfsprekend wordt dit aan het eind van het jaar geëvalueerd en in een verslag vastgelegd. De jaarverslagen en andere documenten kunt u terug vinden onder de gelijknamige kop. Hieronder leest u het meest recente nieuws en activiteiten van de cliëntenraad.

Op bezoek bij de clientenpanels TWB in Bergen op Zoom én Roosendaal

Op bezoek bij de clientenpanels TWB in Bergen op Zoom én RoosendaalHet liefst ziet en spreekt de cliëntenraad direct met de cliënten van TWB. De zogenaamde cliëntenpanels vormde hiertoe een uitgelezen kans. In verschillende sessies konden cliënten aangeven welke zaken er goed gingen en welke aandachtspunten nog moesten worden opgepakt. De Cliëntenraad is bij de gesprekken aanwezig geweest en heeft deze als waardevol bestempeld. De Cliëntenraad gaat er van uit dat deze cliëntenpanels worden gecontinueerd. Vooral de veranderingen in de zorg nopen om daarover goed en tijdig met de cliënten te communiceren. Daarom heeft de Cliëntenraad het contact met de achterban als speerpunt voor 2015 benoemd.

Aanscherping Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De versterking van de cliëntenraad is onderdeel van de maatregelen die minister Schippers voorstelt om onbehoorlijk bestuur en wanbeleid aan te pakken. In de toekomst krijgen cliëntenraden instemmingsrecht voor onderwerpen die de dagelijkse leefomgeving van cliënten raken. Denk daarbij aan onderwerpen als veiligheid, hygiëne, recreatiemogelijkheden en het opstellen van het zorgplan. Voorheen was er alleen verzwaard adviesrecht. Ook wordt het enquêterecht verruimd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat toezicht houden op de wettelijke verplichting van zorgaanbieders om medezeggenschap in te richten. Omdat de wijzigingen in de Wmcz nog besproken moeten worden in de Tweede Kamer, is de verwachting dat de aanscherping pas halverwege 2016 doorgang vindt.

 

Nieuwsbrief Cliëntenraad

Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van de Cliëntenraad. Via de onderstaande links kunt u deze bekijken